Autorské varianty folklórnej rozprávky

posted in: Nezaradené | 0

Sú stálicou každoročnej produkcie a vždy sa objavujú v hodnotovo rozmanitých realizáciách. Občas sa medzi nimi nájdu originálne umelecké počiny, častejšie však ide o tradičnejšie opusy a pravidelne sa stretneme aj s textami, ktoré nemajú umeleckú hodnotu.

***

Sympatická je aj druhá kniha Petra Karpinského Skala útočiska, Povesti a príbehy zo Spišskej Novej Vsi a okolia (il. Jozef Spáril, Sp. Nová Ves, FAMA art). V zmysle podtitulu je to kniha regionálnych povesti a historických próz. To, čo príbehy (bez ohľadu na žánrovú príslušnosť) spája do organického celku, sú tri tvorivé princípy. Prvým je kompozičné rámcovanie príbehov rozprávačovými „intermezzami“, osobnými vstupmi s evidentne subjektivizujúcim komentárom, v ktorom sa autor nebráni vyjadreniu intímneho vzťahu k svojmu mestu (napokon, dostatočne ho anticipuje už dedikácia: „Venujem svojmu mestu”). Tieto intermezzá nenápadne stimulujú záujem aj zvedavosťčitateľa. Druhým princípom je chronológia podávania zliterámených udalostí: od vzniku mesta až po koniec 18. storočia. Tretím a azda rozhodujúcim princípom je naračne príťažlivé zliterárnenie historického materiálu, ktoré posúva knihu k mladým čitateľom, hoci ani azda nebola celkom takto zamýšľaná. A tak Karpinského príbehy možno vnímať ako výsostne literárny útvar, ktorý príbehovým spôsobom interpretuje historické fakty. Vedychtivému čitateľovi však môže chýbať zmienka o prameňoch látok a poznámkový aparát.

Zuzana Stanislavová

Bibiana 2/2014