Tomáš Repčiak: Na vydaj

Ani tá najpodrobnejšia analýza doterajšej literárnej činnosti Tomáša Repčiaka nemohla zvedavého čitateľa dostatočne pripraviť na jeho najnovší knižný príspevok. Autor bezstarostne humornej „Vešeľakovskej trilógie” totiž vo svojom najnovšom diele objavuje doteraz neznáme hranice vyjadrenia vlastných tvorivých možností. Zbierka Na vydaj predstavuje jeho básnický debut, ktorý je na túto príležitosť príkladne pripravený – čitateľ teda dostáva do rúk knihu s dômyselnou vizuálnou stránkou, úzko spätou s pôvodným poslaním básní, ktoré boli podľa autorovho vlastného vyjadrenia písané „na objednávku… pre dve recitátorky umeleckého prednesu, Júliu Čurillová a jej dcéru Júliu”.

Všetky básne sú teda po vonkajšej stránke premyslene komponované tak, aby pri recitovaní plynuli nerušene. Vynaliezavý rým, dôraz na rytmickosť, časté opakovacie prvky, bohatá obraznosť atakujúca rozmanité zmysly i pestrá modálnosť veršov pomáhajú k výraznému zážitku, ktorého naplnenie možno nájsť práve vo forme umeleckého prednesu. No ani čitateľ knižnej podoby básní nemusí byť ukrátený o pôžitok z Repčiakovej poézie, ktorá je po všetkých formálnych stránkach zvládnutá na veľmi vysokej úrovni.

Čo však v konečnom dôsledku necháva čitateľa v nemom úžase, je obsahová stránka jednotlivých básní. Už v úvodnom texte sa totiž pôvodným poslaním humorista Repčiak púšťa do veľmi dobre organizovaného a bohatou paletou obrazov a intertextových asociácií podopreného pátrania po hlbinách ženskej duše, pričom objavuje stále nové a nové cesty, ktorými sa vnútorný život lyrických hrdiniek môže uberať. Rozsah pocitov, ktoré autor spracúva, rovnako ako zoznam motívov, ktoré do proce­su pátrania plynule začlenil (vojnový, náboženský, regionálny a mnohé iné), je mimoriadne široký a v každej z básní dokáže formulovať dostatočne svojbytnú výpoveď o svojej hrdinke.

V centre zbierky Na vydaj teda stojí napätie medzi čitateľsky vďačnou formou básnického spracovania a mnohoznačným obsahom básní, ktorých rozvitie a plné pochopenie si určite vyžaduje dlhší čas a opakovaný návrat k textu. Horizont originálne spracovaných citových vnemov ženských postáv je pritom natoľko široký, že čitateľ nachádza stále nové a nové významové odtienky výpovedí – a nezáleží na tom, či sa pohrávajú s vojnovou tematikou (Krištáľová noc), alebo s motívom osobnej tragédie (Večera). Vo výsledku totiž ide vždy o hlboké a patrične precítené svedectvo.

Milan Kolesík

Knižná revue 1/2016

Hĺbka ženy

Tomáš Repčiak má už na svojom konte niekoľko vydaných kníh. Po knižkách krátkych próz Zo života Karčiho Vešeľaka, Na krok od raja (FAMA art, 2013), Tajomstvo kľúča (FAMA art, 2014) a zbierke básní pre deti Robte cirkus (FAMA art, 2014) prichádza autor s novou básnickou zbierkou, ktorú môžeme považovať za jeho oficiálny básnický debut. Básnická zbierka Na vydaj obsahuje básne, ktoré autor napísal na objednávku pre dve recitátorky umeleckého prednesu, Júliu Čurillovú a jej dcéru Júliu. Zbierku dopĺňajú fotografie Milana Čarňanského zobrazujúce ženský subjekt.

Básnická zbierka pozostáva z piatich rozsiahlejších básní – Krištáľová noc, Svätá Helena, Alžbetin chrám, Julianin kľúč, Večera, ktoré sú písané viazaným veršom. Básnik v nich používa nepravidelný rým, čím sa básne stávajú náročnejšími na recitovanie, no na druhej strane poslucháča nútia neustále udržiavať pozornosť a čakať na rým, ktorý svojou sémantickou nasýtenosťou podporí básnickú výpoveď. Používanie epizeuxy (,,…a sa kajá, a sa kajá“) a opakovania rovnakých veršov napomáha naplniť účel týchto básní stať sa básňami vhodnými na umelecký prednes.

Už podľa príznačných názvov básní je zrejmé, že hlavnú úlohu v nich bude hrať lyrická hrdinka. Prostredníctvom intertextových asociácií Repčiak pátra po tajomstvách ženskej duše a zachytáva ich vnútorný svet so všetkými bremenami a radosťami, ktoré formujú ich osobnosť. Vojnový či náboženský motív slúži autorovi na vykreslenie esenciálnej básnickej výpovede o svojej lyrickej hrdinke.

Básne sa vyznačujú bohatou metaforikou. Čitateľ sa preto často musí opätovne vrátiť k textu, aby pochopil všetky asociácie, dostal sa pod textúru básnických obrazov a odkryl ich ďalšie významy.

Básnická zbierka Na vydaj nie je určená len na umelecký prednes. Básne, ktoré sa svojou hĺbkou dotýkajú ženskej duše a nútia zamyslieť sa, sú súce aj na vydaj do rúk čitateľa, ktorý je schopný vnímať precítené svedectvá.

Martin Chudík

Dotyky č. 2/2016