Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na všetky knihy objednané vo vydavateľstve FAMA art je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@famaart.sk alebo telefonicky na 0910 67 68 61. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdŕžaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

 

Vrátenie tovaru

Všetky knihy zakúpené u nás prostredníctvom e-shopu môžete bez udania dôvodu vrátiť do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Tovar je nutné zaslať na adresu FAMA art, Hutnícka 3418/3, 052 01 Spišská Nová Ves. Knihy odporúčame zaslať ako balík doporučenou zásielkou (nikdy nie ako dobierku). Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Príslušnú sumu za vrátený tovar Vám môžeme kompenzovať:

– iným vybraným tovarom, ktorého cena sa rovná cene vráteného tovaru

– vrátením sumy, ktorú ste zaplatili za tovar na Vami určený účet do 10 dní.

(Do balíka priložte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem.)

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

– tovar je mechanicky poškodený

– knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

– tovar nie je kompletný (bez kópie faktúry a kópie dokladu o doručení)

(V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený späť na náklady zákazníka.)

 

Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré od Vás požadujeme v objednávacom formulári, sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Na našom serveri sú dočasne uchovávané len informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme iným subjektom. Výnimkou môže byť len jednorazové nahlásenie partnerom, s ktorými potrebujeme riešiť prípadné vybavenie reklamácie Vašej objednávky. Spravidla je to len banka (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (Slovenská pošta pri riešení problémov s dodaním zásielky). Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, a to tak, že na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi odpovieme na tel.: 0910676861 alebo na info@famaart.sk.

 

Prajeme vám príjemné nakupovanie v našom kníhkupectve!